Predstavitev Ustanove za otroško nevrologijo

 

Ustanova za otroško nevrologijo je bila ustanovljena v začetku leta 1997 na pobudo Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v Ljubljani, si prizadeva za razvoj otroške nevrologije v Sloveniji. Temeljne dejavnosti ustanove so zbiranje sredstev za nakup sodobnih diagnostičnih aparatov, zagotavljanje pogojev za prijetno bivanje staršev in otrok v bolnišnici, izobraževanje zaposlenih in zagotavljanje informacij o posameznih nevroloških boleznih in načinih zdravljenja za starše in otroke. Prizadevamo si, da delo na naših dveh oddelkih (za dojenčke in malčke ter šolske otroke in mladino), kjer se zdravijo dojenčki, malčki, otroci in mladostniki in mladostnice potekalo skladno s sodobnimi načeli zdravljenja v otroški nevrologiji.

Za tak način delovanja smo se odločili predvsem zato, ker sodobna otroška nevrologija temelji na kakovostni nevrofiziološki diagnostiki, ki jo je mogoče izvajati le z ustrezno tehnološko opremljenostjo, v katero sodijo zahtevne in drage naprave.

V sklopu našega kliničnega oddelka deluje laboratorij za funkcijsko nevrološko diagnostiko, ki vključuje naslednje funkcijsko-diagnostične naprave, ki so bile kupljene z donatorskimi sredstvi Ustanove:

  • elektroencefalografijo – meritve možganske električne aktivnosti (EEG);
  • senzorično elektroencefalografijo – meritve električnih potencialov možganskega debla, namenjene predvsem odkrivanju motenj sluha in motenj občutkov (SEG) *;
  • videotelemetrijo in video EEG * (2x), namenjeni dolgotrajnemu video in EEG spremljanju možganskih funkcij, kar nam omogoča odkrivanje prikritih ali klinično manj jasno opredeljenih epileptičnih napadov;
  • kardiorespiratorno funkcijsko diagnostiko, aktimetrijo in 24-urni monitoring življenjskih funkcij (CMCRF) * za odkrivanje motenj dihanja in srčnega ritma (zlasti med spanjem) pri novorojenčkih, dojenčkih in večjih otrocih ter mladostnikih;
  • najnovejšo diagnostiko na področju motenj spanja pri otrocih s pomočjo ambulatorne polisomnografije (sistem poligrafije Vitaport *).
  • najnovejšo diagnostiko stalnega spremljanja možganskih funkcij s kasetnim EEG (pri večjih otrocih sistem Vitaport *) in z amplitudno-povprečenim monitorjem možganskih funkcij CFM (NicoletOne *) pri dojenčkih in novorojenčkih (BrainZ *).

* nakupi zgolj iz donatorskih sredstev Ustanove za otroško nevrologijo v vrednosti več kot 250.000 EUR.

 

Ustanova za otroško nevrologijo del sredstev namenja tudi za izboljšanje kakovosti bolnišničnega okolja za bolnike in njihove starše ali skrbnike

in za izobraževanje vseh zaposlenih (zdravnikov in drugih medicinskih in tehničnih kadrov) na Kliničnem oddelku, ki potrebujejo stalno in dodatno (podiplomsko) izobraževanje in usposabljanje iz področja otroške nevrologije. To poslanstvo Ustanova izvaja med drugim s sofinanciranjem organizacije različnih kongresov, simpozijev in delavnic ter z izdajanjem publikacij. V okviru Knjižnice otroške nevrologije je do leta 2013 izšlo 19 knjižnih publikacij z različno tematiko.

Namen delovanja ustanove je tudi zagotavljanje sredstev za oblikovanje ustreznih smernic in navodil za seznanjanje staršev o različnih nevroloških boleznih in stanjih ter njihovem zdravljenju, ki se najpogosteje pojavljajo pri otrocih. Dolgoročni strateški cilj pa je soustanovitev Inštituta nevroloških strok za razvojno pediatrijo.

Ustanova za otroško nevrologijo je ustanovna članica Združenja slovenskih ustanov Ustanove ZSU, ki združuje že 13 podobno mislečih in delujočih ustanov. Upravni odbor sestavlja sedem članic in članov, v Nadzornem svetu pa so še dodatni trije. Uprava Ustanove se o strategijah zbiranja sredstev za realizacijo zastavljenih ciljev dogovarja in odloča na sestankih uprave, ki se skličejo do štirikrat letno.

Bodite dobrodelni in podarite 0,5% dohodnine Ustanovi za otroško nevrologijo!

 

Morebitne donacije lahko nakažete na:

Ustanova za otroško nevrologijo
Pediatrična klinika
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani
Bohoričeva 20
1525 Ljubljana

TRR: 02014-0017303503
Mat. št. 1118293000
Davčna št.: 87359561
Številka deviznega priliva:
SWIFT C.LJBASI2X 02014-0017303503

 

Za upravni odbor Ustanove:

prof. dr. David Neubauer, dr. med.
predsednik Ustanove za otroško nevrologijo in član uprave Ustanove združenja slovenskih ustanov